مصاحبۀ تلویزیونی INTERVIEWS

April 9, 2017 Trump’s policy on the Middle East and Iran
نتخاب ترامپ در خاورمیانه و ایران

TRUTH & TOLERANCE  حقیقت، واقعیت و تحمل دگراندیش


First Interview with Andisheh TV – Persian Civilization
مصاحبه ی نخست با تلویزیون اندیشه
در مورد کتاب “خداسالاری و درماندگی


Second interview with Andisheh TV – Persian Cultural Traits
مصاحبه با تلویزیون اندیشه
چگونه هستیم؟


Third interview with Andisheh TV – Where We Go From Here؟
مصاحبه با تلویزیون اندیشه
“چه باید کرد؟”
از دقیقه ی52 ببغد ببینید


Interview with Baharam Moshiri – Worrying About Cultural Shortcomings 
مصاحبه با بهرام مشیری
خلقیات ما ایرانیان


Comments are closed