در بارۀ کتاب

کتاب خداسالاری و درماندگی تلاشی است برای پاسخ به این پرسش ها

چرا کشوری که تمدن بشریت را پایه ریزی کرده
چنین خوار و ضعیف است ؟

،چرا ملتی که فلسفۀ پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک
،یعنی اوج انسانیت را قرن ها پیش الگوی زندگی اش قرار داد
امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه ور می باشد ؟

چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگر اندیش
،را 2500 سال پیش پیاده کرد
امروز از تمامی این حقوق بی بهره است ؟

Comments are closed